บริการขนส่ง (Transportation Services)


  • PAP 4 Wheelers
    >น้ำหนักรถ 1.5 ตัน >น้ำหนักบรรทุก 1 ตัน >น้ำหนักบรรทุกรวม 2.5 ตัน (ตามกฎหมายกรมการขนส่งกำหนด) >ขนาดกระบะบรรทุก 1.40 เมตร x 2.30 เมตร x 1.70 เมตร ...

  • PAP 6 WHEELERS
    >น้ำหนักรถ 7.5 ตัน >น้ำหนักบรรทุก 4.5ตัน >น้ำหนักบรรทุกรวม 12 ตัน (เส้นทางพิเศษ)* 15 ตัน (เส้นทางปกติ)* >ขนาดกระบ...

  • PAP 10 WHEELERS
    น้ำหนักรถ 11 ตัน น้ำหนักบรรทุก 10 ตัน น้ำหนักบรรทุกรวม 21 ตัน (เส้นทางพิเศษ)* 25 ตัน (เส้นทางปกติ)* ขนาดกระบะบรรทุก 2.50 เมตร x 7.40 เมตร x 2.50 เมตร ประกันสินค้า...
Visitors: 37,128