เกี่ยวกับเรา (About Us)

     บริษัท พรอำไพรุ่งเรืองขนส่ง จำกัด                        

                บริษัท พรอำไพรุ่งเรืองขนส่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2543 สำนักงานใหญ่และสถานีขนส่งตั้งอยู่เลขที่ 269/17 หมู่ที่ 6 ตำบล.บ่อวิน อำเภอ.ศรีราชา จังหวัด.ชลบุรี รหัสไปรษีย์ 20230 ดำเนินกิจการการด้านการขนส่งสินค้าทางบก โดยมี คุณปิยะวัฒน์   อำไพวงษ์ เป็นคณะประธานกรรมการและ คุณสมนึก อำไพวงษ์ เป็นกรรมการผู้จัดการและการเงิน ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 70 คน ดำเนินการด้วยรถบรรทุก 4 ล้อ, 6 ล้อ, และ 10 ล้อ ด้วยรถบรรทุกจำนวนกว่า  40 คัน เปิดให้บริการรับขนส่งสินค้าทั่วราชอาณาจักรไทย

 

  วิสัยทัศน์

                   เป็นบริษัทที่มีความพร้อมด้วยศักยภาพทางด้านบุคคลากรและการปฏิบัติงานตามหลักมาตฐานสากล พร้อมทั้งได้รับเลือกให้เป็นตัวเลือกในการให้บริการทางด้านการขนส่งสินค้าทางบกในอันดับต้นๆจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอภายในปี 2568

 

พันธกิจ

       1.รักษาความเชื่อมั่นและคงความพึงพอใจจากการให้บริการลูกค้าโดยยึดหลักความถูกต้องเป็นหลัก

       2.มอบหมายงานให้ลูกค้าตรงต่อเวลาและรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มงานจนจบด้วยความปลอดภัยและเอาใจใส่เป็นสำคัญ

       3.สร้างและพัฒนาต่อยอดทางด้านบุคลากรและองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันภายใต้หลักมาตฐานขององค์กร

       4.รักษามาตฐานคุณภาพ และนำเทคโนโลยีต่างๆเพื่อพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

      5.ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผมกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

 

นโยบาย

        1.ปฏิบัติภารกิจภายใต้กฏระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัดและคำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้าที่ขนส่ง ถูกต้อง แม่นยำ ตรงต่อเวลา และความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจเป็นหลัก ภายใต้การควบคุมตามหลักมาตฐานสากล

         2.รักษาความพึงพอใจจากลูกค้าสูงสุดและพัฒนาต่อยอดความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง

         3.ขณะปฏิบัติงานหรือภายในสถานที่ประกอบการของบริษัท พรอำไพรุ่งเรืองขนส่ง จำกัด ต้องปราศจากการใช้สารเสพติดและสิ่งมึนเมาทั้งหมดทั้งสิ้น หากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษตามข้อกำหนดต่อไป

        4.รับผิดชอบและดูแลผลกระทบต่างๆที่อาจส่งผลต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่  6 มกราคม 2558

Visitors: 37,094